Tu Lab Members

Principal Investigator
Benjamin P. Tu  [CV »]
Super Techs
/
Ben Sutter
/
Yun Wang
/
Abby Plec

Graduate Students
/
Chien-Der Lee

/
Jun Chen

/
Yu-San Yang

/
Annie Zhang

/
Wen-Chuan Hsieh

/
Zane Johnson

Postdoctoral Fellows
Gerry Huang
Cunqi Ye
Kuanqing Liu
Alums
Xi Wu
Sok Kim
Ling Cai
Gunes Bender
Sunil Laxman
Salma Kaochar
Lei Shi
Paul Dutchak

Jessica Liu
Nadica Stoilova
Jen Liu
Linda Ye
Matthew Cline
Claire Klimko
Alice Chiang
Neal Liang
Heather McGilvery

[back to top ˆ]